Polityka prywatności Imker.pl

Korzystanie ze strony internetowej https://imker.pl/ oraz z bloga https://imker.pl/blog/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DALEJ: „RODO”), Administrator danych osobowych (dalej: „Administrator”) informuje, że:

Administratorem danych osobowych Użytkownika (tj. Użytkownik – każdego podmiotu przebywającego na stronie i korzystającego z niej) jest:

Imker Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000967893, NIP: 9223072567, REGON: 521893569, kapitał zakładowy: 508.400,00 zł, e-mail: kontakt@imker.pl.

Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się:
1) pod adresem korespondencyjnym: Imker sp.o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość,
2) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@imker.pl
3) telefonicznie pod nr telefonu:

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i w następujących okresach:

 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
  realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 • obsługa zapytań kierowanych przez Użytkownika przed zawarciem umowy, co jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy;
 • wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. f ORAZ art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przetwarzane przez czas trwania wysyłki newslettera do czasu wycofania zgody;
 • w celach marketingowych, w celu wyświetlania treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika (reklama kontekstowa), wyświetlania treści marketingowych, które są dopasowane do preferencji Użytkownika, w tym dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony (reklama behawioralna), prowadzenia innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów lub usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub inne działania marketingowe) za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem poczty mailowej, push – art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu zaprzestania korzystania ze strony lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • w celach związanych z technologią cookies – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
  w celu przechowywania komentarzy na stronie internetowej – art. 6 ust. 1 lit. a RODO Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

W celu realizacji umowy o świadczenie usług Administrator przetwarza również informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy bądź zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Strony bądź przez czas wykonania umowy, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa.

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika lub kategoriami odbiorców są m.in.:

 • zenbox.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • wfirma.pl – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
 • Google – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
 • biura rachunkowe i urzędy skarbowe – w celu realizacji obowiązków prawnych i prawno- podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością,
 • zleceniobiorcy i podmioty współpracujące z Administratorem – do obsługi prawnej, technicznej i administracyjnej na rzecz Administratora i jego klientów np. kancelarie prawne, programiści itd.

Administrator danych osobowych informuje, iż dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w związku z faktem iż Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców usług:

Administrator danych osobowych informuje, że celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach Administrator wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych osobowych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość, co pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika. Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub
b) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa art. 9 ust. 1 RODO)

– każdej osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi] lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem], w tym profilowania na podstawie tych przepisów, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;
  Administratorowi danych osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych danych, zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi lub podjęcia określonych działań. W przypadku woli zawarcia umowy z Administratorem podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy, osoba jest zobowiązania do ich podania, zaś ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

Bezpieczeństwo przetwarzania

Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

System Administratora wykorzystuje technologię plików cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW, który odwiedza Użytkownik, i zapisywane na stronie Użytkownika, zazwyczaj na twardym dysku urządzenia końcowego (komputer, tablet, laptop, smartfon), z którego korzysta on w celu przeglądania stron internetowych. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

Administrator w ramach strony oraz bloga stosuje następujące formularze:

 • Formularz kontaktowy – umożliwiający nawiązanie kontaktu z Administratorem drogą elektroniczną poprzez wysłanie do niego wiadomości z prośbą o kontakt telefoniczny. Dane w postaci imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, co spowoduje nienawiązanie przez Administratora kontaktu z Użytkownikiem zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.
 • Formularz zapisu na newsletter – umożliwiający zapis do newslettera. Wymaga podania imienia i adresu e-mail. Zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-maila. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego.

Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikowi dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.

facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close arrow-v1 arrow-v2 arrow-v3 arrow-v4 arrow-v5 arrow-v5 contrast letter shopping-cart